Valstybės IS gyvavimo ciklo metodika

Valstybės IS gyvavimo ciklo metodika

Nuo 2014 m. vasario 26 d. įsigaliojo Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos, nauja redakcija kurioje trimis iš keturių atvejų rekomenduojama taikyti iteracinį-inkrementinį (angl. Agile) IS kūrimo būdą valstybinio sektoriaus projektuose. Kitais atvejais siūloma taikyti modulinį (angl. modular) arba nuoseklųjį (angl. waterfall) kūrimo būdus.

Remdamasi metodika asociacija “Agile Lietuva” parengė šių būdų paaiškinimus ir palyginimus. Juose pamatysite, kaip kūrimo būdai skiriasi pagal kūrimo etapus, galimybes naudotis rezultatu ar jo dalimi, jį koreguoti pagal gaunamą dokumentaciją. Atsižvelgdami į jūsų planuojamos kurti sistemos apimtį, apibrėžtumą bei galimybę išskaidyti moduliais, lengviau nuspręsite, kurį sistemos kūrimo būdą pasirinkti.

 

Valstybės informacinės sistemos (VIS) gyvavimo ciklas

VIS gyvavimo ciklas – VIS būsenos pokyčių nuo jos steigimo pagrindo nustatymo iki veikimo pabaigos visuma. Šis ciklas susideda iš nuoseklių stadijų, kurios gali iš dalies persidengti:

VIS gyvavimo ciklo stadijos skaidomos į etapus. Kiekvienas etapas užbaigiamas konkrečiu rezultatu.

Žemiau pateikiame VIS kūrimo stadijos būdų – iteracinio inkrementinio (Agile), modulinio (Modular) ir nuosekliojo (Waterfall) – palyginimą pagal:

– kūrimo etapus;
– galimybes naudotis rezultatu ar jo dalimi;
– galimybę koreguoti rezultatą;
– dokumentaciją.

Valstybės informacinės sistemos (VIS) kūrimo būdai

VIS kūrimo būdai yra nuoseklusis (angl. waterfall), modulinis (angl. modular) ir iteracinis-inkrementinis (angl. Agile). Plačiau: VIS gyvavimo ciklo valdymo metodikos 1 priedas.

Nuoseklusis (angl. waterfall) VIS kūrimo būdas susideda iš vienas po kito vykdomų realizavimo stadijos etapų (detali analizė, projektavimas, konstravimas ir integravimas, testavimas, diegimas), kurie nepersidengia ir nesikartoja.
Moduliniu (angl. modular) VIS kūrimo būdu VIS realizuojama, išskaidant ją į atskiras sudedamąsias dalis (posistemius, modulius ir pan.), kurioms įmanoma nustatyti atskirus veiklos reikalavimų rinkinius, kuriuos realizavus šią sudedamąją VIS dalį galima naudoti kaip savarankišką vienetą.
Iteracinis-inkrementinis (angl. Agile) VIS kūrimo būdas vadinamas toks būdas, kai VIS realizavimas vykdomas prieaugiais, kurie sudaromi iš vieno ar daugiau VIS panaudojimo atvejų (angl. use case), siekiant per kuo trumpesnį laiką VIS naudojantiems asmenims pateikti bent vieną tinkamą eksploatuoti VIS funkciją, veikiančią gamybinėje arba VIS valdytojo sutikimu testinėje aplinkoje su visomis VIS priėmimui būdingomis pateiktimis: programinės įrangos kodu, diegimo paketais, diegimo ir naudojimo instrukcijomis, kita technine dokumentacija ir patvirtintu  priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktu.

VIS kūrimo būdų palyginimas

VIS kūrimo būdo pasirinkimas

Valstybės informacinės sistemos kūrimo būdo pasirinkimas aprašomas gairėse: VIS gyvavimo ciklo valdymo metodikos 2 priedas.

Norėdami nuspręsti, kokį VIS kūrimo būdą pasirinkti, galite pasinaudokite šia schema.

 

Jei turėtumėte klausimų ar komentarų dėl VIS kūrimo būdų skirtumų ir pasirinkimo, rašykite .